PS 17-Steph

Tournament schedule

12/17           BOH Scrimmage
1/7               U18 Seeding Tournament
1/14-16        U18 Oregon MHM Classic in Eugene (5th)
1/29             U18 PL #1 (1st)
2/12             U18 PL #2 (1st)
2/18-20        U17 Open – Showcase in Las Vegas
3/4               U18 PL #3 (2nd)
3/19             U17 Bid Tournament (1st)
3/24-26        U17 Open – PNQ in Spokane
4/9               U18 PL #4 (1st) – Final Finish (1st)
4/14-16        U17 Open – LSC in Dallas
5/27-29        U18 Emerald City Classic (2nd)
6/29-7/3       U17 National – GJNC in Minneapolis

Coach Carlye Hupp

Current Team
PS 17-Steph

Head Coach Stephanie Papke

Current Team
PS 17-Steph